Het Thuis Voelen Laboratorium

Oud zijn/worden wordt nog vooral geassocieerd met hulpbehoevendheid, zorg en vervolgens met hoge maatschappelijke kosten. In beleid, bestuur en praktijk gaat het vaak over deze aspecten, al wordt het mantra “de oudere centraal” daarbij voortdurend gebezigd. Via de stichting Thuis Voelen proberen we al vele jaren het “gewone” leven van ouderen te benadrukken en centraal te stellen ondermeer door de zorgvisites waarbij op zoek wordt gegaan naar de Thuis Voelen factor in verpleeg- en verzorgingshuizen (zie www.zorgvisite.nl).
De opgedane kennis wil de stichting in een nieuw project gaan uitrollen in de samenleving en wel via een praktijklaboratorium – een Thuis Voelen lab – waarin wordt gezocht naar het verbeteren van producten en diensten die aansluiten bij de doelgroep ouderen. En dit vanuit drie aanvliegroutes:

1. Cultuurverandering: we willen ouderen uit het hoekje van hulpbehoevend en zielig halen. Vaak is het niet hoe ze zichzelf zouden typeren, dus waarom zouden we dat als samenleving wel zo doen? Welke kwaliteiten hebben ouderen te bieden en hoe kunnen we die actief inzetten om de cultuurverandering te bewerkstelligen.

2. Productinnovatie: veel producten richten zich specifiek op ouderen, maar jammer genoeg zijn ze in vorm en gebruik een bevestiging van maatschappelijke vooroordelen: het zijn medisch georiënteerde oplossingen. Ze zijn ergonomisch en spelen handig in op mindere mobiliteit, zicht, enz. maar zijn zelden mooi of karaktervol. En waarom eigenlijk niet?

3. Innovatief ondernemerschap: een veel gehoord argument als het gaat over de dienstverlening naar zorg- en hulpbehoevende ouders betreft de hoge kosten van het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg met een persoonlijke “touch”. Dit hoeft echter niet zo te zijn, combinaties tussen participatieve dienstverlening, bredere doelgroepen en anders benaderen van het vraagstuk leveren heel wat onverwachte winst op.

Het op te zetten Thuis Voelen lab zal daadwerkelijke een fysiek laboratorium worden, gevestigd in een zorginstelling, waar de doelgroep nabij is en innovatieve ondernemers ic ontwerpers en dienstverleners en start ups ook fysieke ruimte kunnen vinden.

Met enige financiele hulp van ZonMw kunnen we starten met een inventarisatie waarbij op basis van bestaande contacten een haalbaarheidsanalyse wordt gemaakt, inclusief het met en bij zorgaanbieders vinden van een geschikte locatie. In afstemming met lokale onderwijspartijen, KvK, zorgaanbieders, bedrijfsleven en overheden wordt tegelijk een inventarisatie van mogelijke deelnemers gemaakt: ontwerpers, starters en specialisten.

Op 28 januari 2016 heeft een eerste expert meeting plaatsgevonden over het Thuis Voelen Laboratorium in de IJkantine in Amsterdam. Experts met verschillende achtergronden en disciplines en uit verschillende delen van het land hebben zich gebogen over de vraag hoe het Thuis Voelen Laboratorium gestalte kan gaan krijgen. Dit heeft een schat informatie en mogelijke praktische wegen opgeleverd waar we verder mee aan de slag kunnen. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

In het tijdschrift Geron verscheen het artikel Natuurlijk Oud

Wilt u meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op via info@stichtingthuisvoelen.nl